Regulamin rozgrywek

REGULAMIN ROZGRYWEK SIEMIANOWICKIEJ LIGI FUTSALU

SEZON 2017/2018

ARTYKUŁ I – Cel rozgrywek

Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej pięcioosobowej na terenie miasta i okolic oraz wyłonienie najlepszej drużyny której zostanie przyznany tytuł Halowego Mistrza Siemianowic, a także będzie ona nas reprezentować  w Śląskiej Lidze Mistrzów.

ARTYKUŁ II – Organizator rozgrywek

Organizatorem rozgrywek jest firma M&M MICHAŁ FETLER, która nadzoruje prawidłowy przebieg  rozgrywek i zgodność ich przebiegu z niniejszym regulaminem oraz MOSIR Siemianowice Śląskie. Ponadto firma M&M MICHAŁ FETLER:

-         opracowuje terminarz rozgrywek

-         weryfikuje wyniki spotkań

-         rozpatruje protesty zgłoszone przez drużyny w trakcie rozgrywek

-         dokonuje obsady sędziowskiej 

-         prowadzi ewidencję zawodników oraz statystykę rozgrywek  

-         zabezpiecza piłkę do gry, ewentualnie drużyny za zgodą sędziego mogą dostarczyć własną piłkę halową   

-         Organizator nie zabezpiecza piłek do rozgrzewek   

-         zapewnia szatnię nie gwarantując osobnych szatni dla drużyn

-         zapewnia obsługę medyczną „pierwsza pomoc”

-         zapewnia napoje w postaci wód mineralnych (3 litry na drużynę)   

-         ubezpiecza wszystkich zawodników biorących udział w rozgrywkach.

 

ARTYKUŁ III – Miejsce i terminy rozgrywania spotkań

Spotkania ligowe rozgrywane są w soboty bądź niedziele w hali MOSIR „Pszczelnik”. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem który jest obowiązkowy dla wszystkich zespołów, dostarczany na bieżąco (w tabeli wyników) kierownikom lub kapitanom drużyn.   Zespół biorący udział w zawodach nie ma prawa do przełożenia swojego spotkania (spotkań) na inny termin. Zespół ma być gotowy do gry o wyznaczonej godzinie, przewidzianej terminarzem rozgrywek. Czas oczekiwania na drużynę wynosi – 5 minut.   Drużyna przegrywająca 3 spotkania walkowerem w sezonie, zostanie automatycznie wycofana z dalszych rozgrywek. W przypadku gdy drużyna zostanie wycofana a rozegrała mniej niż 5 (pięć) spotkań  w danej rundzie, spotkania z jej udziałem zostaną potraktowane jako nieodbyte.  W przypadku gdy drużyna rozegrała 5 (pięć) spotkań i więcej w danej rundzie to wówczas wyniki rozegranych przez nią spotkań zostaną uznane jako odbyte, natomiast w pozostałych do rozegrana spotkaniach, zostanie przyznany drużynie przeciwnej walkower w stosunku 5:0.   Drużyna która nie ukończyła rozgrywek ma prawo zgłosić swój udział w następnym sezonie rozpoczynając rozgrywki od najniższej ligi.

 

ARTYKUŁ IV – Zgłoszenie drużyny do rozgrywek

W rozgrywkach biorą udział drużyny, które na podstawie rozgrywek w poprzedniej edycji znalazły się w I i II lidze. Nowe drużyny zgłaszające swój udział rozpoczynają  rozgrywki od najniższej ligi. Zespół zostanie dopuszczony do rozgrywek oraz będzie ubezpieczony po spełnieniu wymogów organizacyjnych tj. po przedłożeniu imiennego składu drużyny wraz z jego nazwą oraz po uregulowaniu należności finansowych (wpisowe drużyny 1900 zł brutto – 14 zawodników) przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie do dnia 10.10.2017r (po uzgodnieniu z Organizatorem możliwa jest wpłata w ratach). Inauguracja sezonu 2017/2018 nastąpi w ustalonym dniu października 2017r.   Drużyna może zmienić nazwę  podczas trwania sezonu za zgodą Organizatora.  Przed rozpoczęciem nowej edycji rozgrywek drużyna może zgłosić dowolną ilość nowych zawodników jednakże minimum1 (jeden) zawodnik musi pozostać w drużynie z poprzednich zakończonych rozgrywek, który potwierdzi udział swojej drużyny na losowaniu. W przypadku zgłoszenia do rozgrywek dwóch lub więcej zawodników z tą samą nazwą drużyny, Organizator zastrzega sobie prawo z chwilą nie uzgodnienia w/w drużyn o niedopuszczenie żadnej z nich.  

 

ARTYKUŁ V – Zgłoszenie zawodnika do gry

Dopuszczalny jest udział  w rozgrywkach w nieograniczonej ilości zawodników zrzeszonych w klubach P.Z.P.N.  Limit wieku minimum 17 lat. Drużyna musi posiadać w swoim składzie na koniec 11 kolejki , minimum 5 a maksymalnie 14 zawodników (podyktowane to jest ubezpieczeniem grupowym). Jednakże grających może być maksymalnie 12 zawodników (5 na boisku + 7 rezerwowych) .   Zawodnika uznaje się za zdolnego do gry w danym zespole, jeżeli jego nazwisko i imię figuruje na zbiorczej liście drużyny, jeżeli zawodnik figuruje na kilku listach zbiorczych to uznaje się go za uprawnionego do gry w tym zespole , z którym rozegrał pierwsze spotkanie.   Zawodnik może grać tylko w jednym zespole, natomiast zmiany drużyny może dokonać tylko i wyłącznie w przerwie między rundami  - po zakończeniu 9 kolejki, a przed rozpoczęciem 12 kolejki.  Transfer zawodnika z drużyny do drużyny biorącej udział w rozgrywkach nie wymaga żadnych dodatkowych opłat finansowych, a także żadnej zgody poza kapitanem drużyny, w której zawodnik będzie grał i powinien być potwierdzony na tzw. liście transferowej.   Zespół może zgłosić w trakcie rozgrywek nowego zawodnika (max 2 (dwóch) przed każdym meczem) do 11kolejki włącznie.

 

ARTYKUŁ VI – Przepisy i zasady gry

W rozgrywkach Siemianowickiej Ligi Futsalu obowiązują przepisy w piłkę nożną zespołów 5-cio osobowych. Aktualnie w Siemianowickiej  Lidze Halowej występuje:

-         I liga – 12 zespołów, mecze są rozgrywane systemem każdy z każdym w pierwszej rundzie. Następnie liga dzielona jest na dwie równe grupy, w których drużyny grają kolejne 5 spotkań w systemie każdy z każdym  w drugiej rundzie.

Punktacja: zwycięstwo – 3pkt, remis – 1pkt, porażka – 0 pkt

Ostatecznie o kolejności w tabeli decydują:

-         większa ilość zdobytych punktów,   

-         korzystniejszy bilans bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami (wszystkie bramki zdobyte w czasie gry liczone są pojedynczo w przypadku, gdy jednakową ilość punktów zdobędą więcej niż 2 zespoły, wówczas sporządza się tzw. „małą tabelę”, uwzględniając tylko wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami),  

-         korzystniejszą różnicą bramek, *większą ilością zdobytych bramek,

-         dodatkowy mecz.

W rozgrywkach obowiązują następujące spadki i awanse:

-         z I ligi spadają dwie ostatnie drużyny   

-         z II ligi do I ligi awansują dwie pierwsze drużyny.

 

ARTYKUŁ VII – Ubiór zawodników

Drużyny biorące udział  w rozgrywkach zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach wraz z numerem przy czym bramkarze obydwu zespołów muszą różnić się ubiorek od pozostałych zawodników. Zawodnik ma obowiązek grać przez cały czas z tym samym numerem, jeżeli nie posiada numeru, tylko jeden zawodnik może grać z numerem 0 (zero). Jeżeli zmieni swój numer podczas rozgrywek, jest zobowiązany zgłosić tę zmianę sędziemu głównemu lub Organizatorowi. Jeżeli zespół (zawodnik) nie spełni w/w warunków nie zostanie dopuszczony do zawodów i przegrywa mecz walkowerem 0:5. W razie jednakowych kolorów koszulek obydwu drużyn, ich zmiany dokonuje drużyna będąca gospodarzem spotkania (gospodarzem jest drużyna wymieniona w terminarzu rozgrywek na 1 miejscu). Decyzję w tej sprawie podejmuje główny sędzia spotkania.   Zawodnik nie może mieć na sobie podczas gry niczego, co mogłoby w jakikolwiek sposób zagrażać bezpieczeństwu innych zawodników. Standardowe wyposażenie zawodnika to koszulka, spodenki, skarpety i obuwie. Jedynym dozwolonym rodzajem obuwia jest obuwie płócienne, z miękkiej skóry lub materiału skóropodobnego (skaj, derma) z podeszwami gumowymi lub z podobnego materiału. Używanie obuwia jest obowiązkowe.

 

ARTYKUŁ VIII – Sędziowie

Do prowadzenia zawodów musi być wyznaczony sędzia, który odpowiada za przebieg i bezpieczeństwo w czasie gry. Uprawnienia sędziego i posługiwanie się prawem nadanym mu przez Przepisy Gry, rozpoczynają się z chwilą wejścia na boisko. Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane podczas chwilowej przerwy w grze oraz gdy piłka jest poza grą. Zawodnik rezerwowy również podlega władzy i jurysdykcji sędziego. Ta sama sytuacja dotyczy wszystkich zawodników po zakończeniu spotkania, aż do momentu opuszczenia przez sędziego obiektu na którym znajduje się boisko. Rozstrzygnięcia sędziego dotyczą faktów związanych z grą, jak również i wyniki meczu są ostateczne. Zawody muszą się odbyć również w przypadku nie przybycia na nie sędziego związkowego, wyznaczonego do ich prowadzenia. W tym przypadku, zawody musi prowadzić sędzia przygodny, czyli osoba w miarę neutralna i kompetentna, wybrana przez kapitanów obydwu drużyn. W przypadku różnych kandydatur wybierają sędziego droga losowania. W sytuacji gdy jeden z sędziów posiada uprawnienia on ma pierwszeństwo.  W czasie spotkania sędzia nie może być zmieniony. Wyjątek stanowi niedyspozycja bądź kontuzja sędziego, uniemożliwiająca mu kontynuowanie prowadzenia spotkania. Zawody te musi dokończyć jego następca, wybrany i zaakceptowany przez kapitanów obydwu drużyn.  Sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry wówczas gdy zawodnik nie zachowuje się sportowo lub jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Organizator zastrzega sobie prawo  do odebrania 3 pkt. drużynie, której zawodnik zakłóca porządek w czasie rozgrywania meczów Siemianowickiej Ligi Futsalu. Wszelkie spekulacje poza boiskowe będą karane dyskwalifikacją meczu – czyli podziałem O (zero) punktów za odbyty mecz.

 

ARTUKUŁ IX –Protokoły z zawodów

Za druk protokołu z zawodów odpowiedzialny jest Organizator. Przed meczem kapitan lub osoba reprezentująca daną drużynę bezwzględnie podaje do protokołu skład drużyny, wraz z numerem koszulek, osób biorących udział w zawodach. Po rozpoczęciu meczu mogą grać zawodnicy, którzy są w protokole meczowym. Szczegółowe wyjaśnienia znajdują się na protokole meczowym. Po zakończonym meczu sędzia wypełnia protokół z zawodów który jest do wglądu u Organizatora natomiast kapitan ma obowiązek sprawdzenia i złożenia podpisu na protokole, brak podpisu równoważne jest z jego akceptacją.   Na podstawie protokołu sędziowskiego, Organizator zatwierdza i sporządza komunikat z całej kolejki, który można odczytać na stronie internetowej www.futsal-serwis.pl . Wszelkie protesty odnośnie pomyłki w komunikacie Organizator przyjmuje ustnie bądź za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej.

 

ARTYKUŁ X –Nagrody

Dla zespołów które zajmują w końcowej klasyfikacji w danej lidze miejsca:

-         I liga: miejsca 1-3

-         II liga: miejsce 1-3

zostaną przyznane nagrody rzeczowe, dyplomy.

Zespoły które zajmą w końcowej klasyfikacji w danej lidze miejsca 1-3 otrzymują okolicznościowe puchary. W I lidze prowadzona jest klasyfikacja na „Najlepszego strzelca” i „Najlepszego bramkarza”. „Najlepszym strzelcem” zostanie wybrany zawodnik, który w całym sezonie strzelił najwięcej bramek. „Najlepszym bramkarzem” zostanie zawodnik, który puścił najmniej goli w stosunku do odbytych meczy w  całym sezonie. Dla najlepszych zostaną przeznaczone nagrody w postaci symbolicznych pucharów.

Dodatkowo prowadzony jest ranking „Fair Play”. Dla najlepszej drużyny nagroda w postaci pucharu.  

 

ARTYKUŁ XI – Protesty

Wszelkie protesty dotyczące meczów muszą być wniesione na piśmie do Organizatora i będą rozpatrywane zgodnie z przepisami PZPN oraz niniejszego regulaminu przez Organizatora. Protesty dotyczące decyzji sędziów z zakresu interpretacji przepisów gry będą odrzucane. Protesty kapitanów odnośnie tożsamości zawodnika mogą być składane najpóźniej do końca spotkania lub bezpośrednio po jego zakończeniu u sędziego prowadzącego zawody lub u Organizatora. W innym protesty nie będą przyjmowane. W razie jakichkolwiek wątpliwości, odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danym zespole, przed, w czasie lub bezpośrednio  po spotkaniu kapitan z drużyny przeciwnej, sędzia lub Organizator mają prawo zażądać dowodu tożsamości , który pozwoli stwierdzić obecność zawodnika w składzie swojej drużyny. W razie nie okazania dowodu tożsamości , innego dowodu stwierdzającego jego tożsamość lub nie będzie znany osobiście przez zawodników z drużyny przeciwnej, sędziego bądź Organizatora nie może brać udziału w grze w tym spotkaniu. Wystawienie go gry zawodnika nie uprawnionego jest równoznaczne z przegraniem przez drużynę spotkania walkowerem w stosunku 0:5, niezależnie od dalszych konsekwencji.  Konsekwencją tego będzie odebranie drużynie 6 pkt.

W przypadku stwierdzenia udziału w spotkaniu zawodnika nie uprawnionego do gry, drużyna winnego zawodnika przegrywa walkowerem w stosunku 0:5, niezależnie od dalszych konsekwencji. Konsekwencją tego dla drużyny będzie odebranie drużynie 6 pkt., a dla zawodnika kara zakazu gry w 3 (trzech) spotkaniach po odbyciu kary.

 

ARTYKUŁ XII – Sankcje karne

W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień (żółtka kartka) oraz wykluczeni (czerwona kartka). Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego.  Zawodnik ukarany wykluczeniem (czerwona kartka) jest automatycznie wykluczony z gry w najbliższym spotkaniu swojej drużyny. Jego ewentualny udział w kolejnych spotkaniach uzależniony jest od otrzymania orzeczenia o wysokości kary. Wszystkie sprawy związane z karami  i wykroczeniami rozpatrywane będą  przez Organizatora Ligi w oparciu o Sankcje Karne, przedstawione w dalszej części niniejszego Regulaminu. Podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do zawodnika ukaranego karą indywidualną jest tylko i wyłącznie  pisemne zeznanie, złożone przez sędziego prowadzącego  dane zawody.   Kary nabyte w poprzednim sezonie przechodzą na sezon następny a ilość kartek nie obligująca do odbycia kary przepada. 

 

ARTYKUŁ XIII – SANKCJE KARNE (Wymiar kary)

Dla zawodników ukaranych karami indywidualnymi w postaci napomnień (ż.k.) oraz wykluczeni (cz.k.)

Pkt.1 – Kara zakazu gry w 1 (jednym) spotkaniu – za przewinienie polegające na:

-         rozmyślnym zatrzymaniu w sposób niedozwolony przeciwnika (lub piłki ręką) będącego w korzystnej sytuacji do zdobycia bramki (akcja ratunkowa).  

-         otrzymaniu przez zawodnika w meczu 2 (dwóch) napomnień (ż.k.).  

-         otrzymaniu przez zawodnika 2 (drugiego) kolejnego napomnienia.

-         jeżeli zawodnik podda się badaniom alkomatem i wykaże powyżej 0,2 promila alkoholu. Dodatkowo kara pieniężna 20 zł na cel społeczny (płatne przez zawodnika bądź jego drużynę)

Pkt.2 – Kara zakazu gry w 2 (dwóch) spotkaniach – za przewinienie polegające na:  

-         otrzymaniu przez zawodnika 4 (czwartego) kolejnego napomnienia.

-         wybitnie niesportowe zachowanie w stosunku do sędziego, używając słów wulgarnych, obraźliwych (krytykowanie orzeczeń sędziego).

Pkt.3 – Kara zakazu gry w 3 (trzech) spotkaniach – za przewinienie polegające na:

-         otrzymaniu przez zawodnika 6 (szóstego) kolejnego napomnienia

-         popełnieniu przez zawodnika innego rodzaju czynu uznanego przez sędziego jako wybitnie niesportowe zachowanie się

-         rozmyślnym uderzeniu piłką trzymaną w rękach w przeciwnika

-         brutalnym wślizgu z tyłu

-         uderzenie, kopnięcie przeciwnika lub współpartnera.

Pkt.4 – Kara zakazu gry w 5 (pięciu) spotkaniach – za przewinienie polegające na:

-         brutalnym kopnięciu lub uderzeniu przeciwnika lub współpartnera

-         jeżeli zawodnik nie podda się dobrowolnie badaniu alkomatem

Pkt.5 – Kara dyskwalifikacji na okres 1 (jednego) roku wzwyż – za przewinienie polegające na:

-         czynnym znieważeniu lub usiłowania znieważenia sędziego związkowego bądź przygodnego

-         jeżeli zawodnik drugi raz nie podda się badaniu alkomatem.

Komisja zastrzega sobie prawo zmiany wymiaru kary dla winnego zawodnika w sytuacji gdy nastąpią dodatkowe okoliczności (zawodnik po otrzymaniu kary wykluczeni (cz.k.), znajdując się poza boiskiem (po opuszczeniu ławki zawodników rezerwowych) w dalszym ciągu zachowuje się w sposób wybitnie niesportowy lub zaistnieją trudności w zakwalifikowaniu przewinienia do odpowiedniego punktu niniejszego artykułu. Powyższe kary zawarte w pkt. 1-5 obowiązują w najbliższych spotkaniach swojej drużyny. 

 

ARTYKUŁ XIV – Klasyfikacja „FAIR PLAY” 

Klasyfikacja FAIR-PLAY jest ustalona na podstawie następującej punktacji:

-         napomnienie (ż.k.) – (3 pkt)

-     każde kolejne napomnienie tego samego zawodnika – wielokrotność (3 pkt), np. drugie napomnienie – (6 pkt), trzecie napomnienie – (9 pkt)

-         wykluczenie (cz.k.) – (15 pkt)

-         każde kolejne wykluczenie tego samego zawodnika – wielokrotność (15 pkt)

-         przegranie meczu walkowerem – (30 pkt)

-         pozytywny wynik badania alkomatem lub nie poddanie się badaniu (10 pkt)

-         każdy kolejny pozytywny wynik badania alkomatem lub nie poddanie się badaniu przez tego samego zawodnika – wielokrotność (15 pkt)

UWAGA! W przypadku jednakowej ilości punktów o wyższym miejscu w klasyfikacji „Fair Play” decyduje wyższa lokata drużyny w końcowej tabeli danego sezonu.

 

ARTYKUŁ XV – Śląska Liga Mistrzów

Śląska Liga Mistrzów to rozgrywki, które mają wyłonić najlepszą drużynę z poszczególnych lig amatorskich. Jak co roku zmierzą się ze sobą mistrzowie z ligi z Chorzowa, z Bytomia, z Rudy Śląskiej i z Siemianowic Śląskich. 

Opłata startowa za udział to 250zł ( wynajęcie hali, sędziowie, obsługa).

 

ARTYKUŁ XVI – Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wraz z Przepisami Gry dostępny jest u Organizatora, a także jest jedyną podstawą rozgrywek Siemianowickiej Ligi Futsalu. Powoływanie się na precedensy z poprzednich edycji rozgrywek jest niedopuszczalne.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje jedynie M&M MICHAŁ FETLER, która ma prawo dokonywać jego zmian.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.10.2018 r. zatwierdzony przez M&M MICHAŁ FETLER