Regulamin rozgrywek

 

REGULAMIN CHORZOWSKIEJ LIGI FUTSALU

33 EDYCJA – SEZON 2017/2018

 

Artykuł I – Cel rozgrywek

§ 1.

Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej pięcioosobowej w Polsce oraz wyłonienie najlepszej drużyny, której przyznany zostanie tytuł mistrzowski Chorzowskiej Ligi Futsalu.

 

Artykuł II – Organizator rozgrywek

§ 1.

Organizatorem Ch.L.F. jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, który nadzoruje prawidłowy przebieg rozgrywek i zgodność ich przebiegu z niniejszym regulaminem.

 

1.   Organizator:

- opracowuje terminarz rozgrywek

- weryfikuje wyniki spotkań

- rozpatruje protesty zgłoszone przez drużyny w trakcie rozgrywek

- dokonuje obsady sędziowskiej współdziałając z Wydziałem Sędziowskim PZPN

- prowadzi ewidencję zawodników oraz statystykę rozgrywek

2.    Organizator jest zobowiązany zapewnić:

- odpowiednią ilość piłek do gry

- szatnie z natryskami i ciepłą wodą

- obsługę medyczną

- sędziów do prowadzenia spotkań

 

 

Artykuł III – Terminy i miejsce rozgrywania spotkań

 

§ 1.

1.    Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem dostarczonym kierownikom drużyn przed inauguracją rozgrywek.

2.    Terminarz przedstawiony przed rozgrywkami obowiązuje wszystkie drużyny uczestniczące w Ch.L.F.

3.    Spotkania Ch.L.F. rozgrywane są w soboty i niedziele.

 

§ 2.

1.    O rzeczywistym rozpoczęciu meczu decyduje sędzia prowadzący spotkanie. Jeżeli jedna z drużyn nie będzie gotowa do gry i nie stawi się na boisku w terminie ustalonym przez Organizatora, sędzia ma prawo odgwizdać koniec zawodów.

2.    Każda drużyna, uczestnicząca w rozgrywkach może w trakcie całego sezonu „oddać” walkowerem dwa spotkania. Konsekwencje nie rozegrania meczu to: przyznanie przeciwnikowi 3 pkt. (wynik jest weryfikowany na 0:5).

3.    Trzecie spotkanie „oddane” walkowerem przez ten sam zespół powoduje jego wycofanie z rozgrywek.

 a)    W przypadku wycofania zespołu w sytuacji, gdy rozegrał 10 spotkań lub mniej, wyniki tych konfrontacji zostają anulowane. Zespół ten automatycznie zostanie przesunięty w tabeli na miejsce spadkowe i zostanie zdegradowany o jedną klasę rozgrywkową.

b)   W przypadku, wycofania zespołu, o którym mowa w pkt. 3, w sytuacji gdy rozegrał 11 spotkań lub więcej, pozostałe mecze w rozgrywkach zostaną zweryfikowane na korzyść przeciwników (wynik 0:5), a zespół zostanie przesunięty na miejsce spadkowe z zaliczeniem wszystkich wyników, i zostanie zdegradowany o jedną klasę rozgrywkową.

c) Zapisy w pkt.: a) i b) obowiązują także w przypadku, gdy drużyna sama zrezygnuje z udziału w rozgrywkach lub zostanie z nich wykluczona z innego powodu.

d) W przypadku nie stawienia się do meczu przez jedną z drużyn - mecz zweryfikowany zostaje jako walkower i  traktowany jest jako mecz rozegrany.

 § 3.

 

1.    Drużynom uczestniczącym w rozgrywkach przysługuje prawo przełożenia jednego meczu w przypadku udziału zespołu

w rozgrywkach ogólnopolskich np. o Puchar Polski, mistrzostwa branżowe lub firmowe.

2.    Mecze ostatniej kolejki w poszczególnych rozgrywkach Ch.L.F. powinny zostać rozegrane w tym samym dniu.

 

 

ARTYKUŁ IV – Zgłoszenie drużyny do rozgrywek

§ 1.

Do rozgrywek Chorzowskiej Ligi Futsalu zostaną dopuszczone zespoły, które dopełnią następujące formalności:

1. Przedstawią pisemne zgłoszenie zespołu zawierające: dokładną nazwę drużyny, oświadczenia o zdolności do gry poszczególnych zawodników, numer telefonu kontaktowego przedstawiciela drużyny uprawnionego do podejmowania decyzji techniczno-organizacyjnych.

2. Wpłacą na konto Organizatora wpisowe. Terminy wpłat wpisowego ustala się następująco:

- 900 zł. – I część wpisowego – do 15.09.2017r.

- 900 zł. – II część wpisowego – do 30.11.2017r.

W przypadku drużyn , które zgłoszone zostały po raz pierwszy do rozgrywek Ch.L.F., termin pełnej, jednorazowej wpłaty (1.800 zł) za zgłoszenie drużyny ustala się na dzień 15.09.2017r.

3. W przypadku braku wpłaty w ww. terminach:

a) drużyna zostanie ukarana każdorazowo walkowerem technicznym do czasu uregulowania zaległości

b) drużyna zostanie wykluczona z rozgrywek.

 

 

Artykuł V - Zgłoszenia zawodników do gry

§ 1.

1.   Drużyna może liczyć maksymalnie 24 zawodników

2.   Pisemne zgłoszenie (na druku firmowym) zawodników powinno zawierać ich dane osobowe: imię i nazwisko, rok urodzenia. W przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat wymagana jest pisemna zgoda na grę, podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna.

3.   W rozgrywkach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat.

4.   Niewykorzystane miejsca z 24-osobowej listy przedłożonej przed rozgrywkami, będzie można uzupełniać do 28 stycznia 2018, po tym terminie dopisanie zawodnika jest nie możliwe.

5.   W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy grający aktualnie w drużynach 11-osobowych, niezależnie od klasy rozgrywkowej.

§ 2.

Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli jego imię i nazwisko znajduje się na zbiorczej liście drużyny, potwierdzonej przez Organizatora oraz podpisane oświadczenie o stanie zdrowia.

§ 3.

 Do gry w danym meczu uprawnionych jest 12-stu zawodników, których nazwiska są wpisane w protokół meczowy, kierownicy drużyn zobowiązani są przed każdym swoim meczem do czytelnego wpisania do protokołu numerów zawodników, zgodnie z ich numerami na koszulkach . Pozostali zawodnicy którzy nie biorą udziału w spotkaniu swojej drużyny muszą przy nazwisku być oznaczeni poziomą kreską. Równocześnie zawodnicy wyznaczeni do meczu muszą być wpisani na liście zbiorczej drużyny.

Mecz rozpocznie się po weryfikacji protokołu przez kierownika drużyny, a przekazany protokół traktowany jest jak ostateczne zgłoszenie do gry w meczu. Protokolant wskazany przez Organizatora potwierdza sędziemu głównemu możliwość rozegrania meczu.

 

§ 4.

 Wpisywanie zawodników do protokołu meczowego jest możliwe tylko przed rozpoczęciem spotkania.

Niedopuszczalne jest uzupełnianie bądź dopisywanie zawodników w trakcie rozgrywania meczu.

 

§ 5.

Kapitanowie drużyn mają prawo wnieść protest dotyczący tożsamości zawodników drużyny przeciwnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uprawnienia do gry, kapitan drużyny ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości, który pozwoli stwierdzić zgodność danych osobowych zawodnika i jego przynależności do drużyny. Jednocześnie organizator zobowiązuje zawodników do posiadania przy sobie dowodu osobistego.

 

W razie nie okazania dowodu tożsamości zawodnik nie może grać w tym spotkaniu. Protesty kapitanów odnośnie tożsamości zawodników mogą być składane najpóźniej do końca spotkania lub 15 minut po jego zakończeniu u sędziego prowadzącego zawody. Arbiter powinien treść protestu umieścić w sprawozdaniu sędziowskim. W przypadku stwierdzenia faktu gry osoby nieuprawnionej (brak zgłoszenia do zespołu lub zawodnik powinien pauzować za żółte lub czerwone kartki) drużyna, w której wystąpił taki zawodnik zostaje ukarana walkowerem technicznym, a sam zawodnik karą zakazu gry w 5 kolejnych meczach swojego zespołu. Protesty złożone po upływie 15 minut po zakończeniu meczu nie będą rozpatrywane.

 

Artykuł VI – przepisy gry

§ 1.

1.    W rozgrywkach Ch.L.F. obowiązują ogólne przepisy gry w piłkę nożną zespołów 5-osobowych ustalone przez Komisję PZPN ds. Piłki Nożnej Pięcioosobowej.

2.    Do prawidłowego egzekwowania przepisów upoważnieni są sędziowie, wyznaczeni przez Organizatora.

 

Artykuł VII – system rozgrywek

§ 1.

1.    Chorzowska Liga Futsalu podzielona jest na następujące klasy rozgrywkowe:

- I liga, w której występuje 12 drużyn

- II liga - liczba drużyn oraz system rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszeń. Rozgrywki odbywać się będą systemie dwurundowym.

w I lidze:

- I i II runda rozgrywana jest wg systemu „każdy z każdym”- mecz i rewanż. Wszystkie drużyny powinny rozegrać po 22 spotkania.

 

2.    O kolejności miejsc w tabelach, decydują kolejno:

- większa ilość zdobytych punktów

- korzystniejszy bilans pomiędzy zainteresowanymi drużynami; w przypadku, gdy jednakową ilość punktów  zdobędą więcej niż 2 zespoły, wówczas sporządza się tzw. „małą tabelę” uwzględniającą tylko wyniki  pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

- korzystniejsza różnica bramek

- większa ilość zdobytych bramek

- dodatkowy mecz - rzuty karne

 

3. Ustala się następujące zasady spadków i awansów.

- z I ligi do II ligi spadają zespoły, które zajmą 11, 12, miejsce w tabeli I ligi.

- z II ligi do I ligi awansują zespoły, które zajmą 1 i 2 miejsce w rozgrywkach II ligi.

 

4. W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w rozgrywkach, w okresie między sezonami, ustala się następujące zasady uzupełnienia poszczególnych lig:

 - jeśli wycofa się drużyna z 1 ligi, skład 1 ligi uzupełnia 3 zespół 2 ligi z ostatniego sezonu

 - jeśli wycofają się dwie drużyny z 1 ligi, skład 1 ligi uzupełniają 3 i 4 zespół 2 ligi z ostatniego sezonu itd.

 

Decyzje w sprawach dotyczących spadków i awansów, innych niż opisane wyżej podejmuje Organizator.

5. Mecze ligowe punktowane są następująco: zwycięstwo – 3 pkt.; remis – 1 pkt., porażka – 0 pkt.

 

Artykuł VIII – oświadczenia i ubezpieczenia zawodników

§ 1.

1.        Drużyny przystępujące do meczu zobowiązane są przed rozpoczęciem zawodów przedstawić sędziemu ważne oświadczenia dotyczące stanu zdrowia zawodników.

2.        Organizator zapewnia ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ale tylko podczas rozgrywek Chorzowskiej Ligi Futsalu.

 

Artykuł IX – Ubiór zawodnika

§ 1.

1.   Drużyny biorące udział w rozgrywkach Ch.L.F. zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach, przy czym bramkarze obydwu zespołów muszą różnić się ubiorem od pozostałych zawodników. W przypadku gdy obydwa zespoły przystąpią do spotkania w bardzo podobnych strojach, obowiązek zmiany ubioru spada na drużynę gospodarzy.

 

Artykuł X- Sędziowie

§ 1.

Spotkanie sędziuje dwóch sędziów neutralnych w składzie: sędzia główny oraz asystent.

 

Artykuł XI – Protokół z zawodów

§ 1.

1.    Druk protokołu dostarcza Organizator.

2.    Kierownicy drużyn zobowiązani są przed pierwszym swoim meczem do czytelnego wpisania (DRUKOWANYMI LITERAMI) do protokołu imion i nazwisk swoich zawodników, zgodnie z numerami na koszulkach.

3.    Kierownicy drużyn zobowiązani są przed każdym swoim meczem do czytelnego wpisania do protokołu numerów zawodników, zgodnie z ich numerami na koszulkach i dostarczenie protokołu do stolika 15 minut przed swoim meczem.

4.    Po zakończonych zawodach sędzia wypełnia sprawozdanie dotyczące nałożonych kar indywidualnych, przedkładając kierownikom drużyn do podpisu i przekazując im po jednej kopii.

5.    Na podstawie protokołów sędziowskich Organizator sporządza komunikat z całej kolejki.

 

Artykuł XII – Nagrody

§ 1.

1.    Zespoły, które zajmą w końcowej klasyfikacji I ligi 1, 2 i 3 miejsce, otrzymają puchary, dyplomy oraz nagrody. Zespoły, które zajmą w 2 lidze, miejsca od 1 do 3 otrzymają puchary i dyplomy.

2.        Organizator prowadzi klasyfikację na „Najlepszego strzelca” oraz ranking „Fair Play”.

 

Artykuł XIII – Sankcje karne

§ 1.

1.    W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień (żółta kartka) oraz wykluczeń (czerwona kartka). Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego prowadzącego zawody.

2.  Wszystkie sprawy związane z karami i wykroczeniami rozpatrywane będą przez Organizatora w oparciu o sankcje karne przedstawione w dalszej części niniejszego regulaminu. Podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do zawodnika ukaranego karą indywidualną jest tylko i wyłącznie pisemny opis zawarty w sprawozdaniu sędziowskim.

3.     Zawodnik po otrzymaniu kary wykluczenia (cz. kartka) automatyczne nie może brać udziału w najbliższym spotkaniu swojej drużyny. Jego ewentualny udział w kolejnych spotkaniach uzależniony jest od otrzymania orzeczenia Organizatora o wysokości kary.

4.     Organizator nadzoruje ilości oraz jakości kar nakładanych na zawodników podczas rozgrywek.

 

 Artykuł XIV – Wymiary kar

§ 1.

1. Kara zakazu gry w jednym spotkaniu – za przewinienie polegające na:

 - rozmyślnym zatrzymaniu w sposób niedozwolony przeciwnika (lub piłki ręką) będącego w korzystnej sytuacji

do zdobycia bramki (akcja ratunkowa)

 - otrzymaniu przez zawodnika czwartego kolejnego napomnienia (ż.k.)

2. Kara zakazu gry w dwóch kolejnych spotkaniach – za przewinienia polegające na:

 - otrzymaniu przez zawodnika siódmego kolejnego napomnienia (ż.k.)

3. Kara zakazu gry w trzech kolejnych spotkaniach –za przewinienia polegające na :

a)    Popełnienie przez zawodnika innego rodzaju czynu, który sędzia uzna jako wybitnie nie sportowe zachowanie

4. Kara zakazu gry w czterech kolejnych meczach za 10 napomnienie ( żółta kartka)

5.Kara zakazu gry w pięciu kolejnych spotkaniach – za przewinienie polegające na:

a) gwałtownym protestowaniu zawodnika przeciw decyzji sędziego , używając w stosunku do niego słów wulgarnych i obelżywych.

b) grze brutalnej - rozmyślnym kopnięciu lub usiłowaniu kopnięcia przeciwnika lub współpartnera.

6. Kara zakazu gry w każdym kolejnym meczu, po otrzymaniu jedenastego i każdego kolejnego napomnienia (żółta kartka = kara zakazu gry)

7. Zawodnik po uzyskaniu w meczu wykluczenia (cz.k) wynikającego w konsekwencji dwóch napomnień (ż.k.), może grać w następnym spotkaniu swojej drużyny. W ewidencji kar będą zapisane 2 napomnienia.

8. Kara dyskwalifikacji na okres 6 miesięcy i więcej, zostaje udzielona zawodnikowi za przewinienie polegające na czynnym znieważeniu lub usiłowaniu znieważenia sędziego związkowego lub przygodnego.

9. Kary indywidualne obowiązują zawsze w najbliższych spotkaniach drużyny.

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wymiaru kary dla winnego zawodnika w sytuacji gdy nastąpią dodatkowe okoliczności lub zaistnieją trudności w zakwalifikowaniu przewinienia do odpowiedniego punktu niniejszego artykułu.

11. Kierownik każdej drużyny zobowiązany jest do ewidencjonowania kar nałożonych na poszczególnych zawodników w swojej drużynie.

 

 Artykuł XV - Postanowienia końcowe

§ 1.

1.        Niniejszy regulamin jest jedyną podstawą rozgrywek Chorzowskiej Ligi Futsalu w sezonie 2016/2017. Powoływanie się na przypadki i precedensy z poprzednich rozgrywek jest niedopuszczalne.

2.   Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi, który może dokonywać zmian w jego treści, ale nie w trakcie trwania danej edycji rozgrywek.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy dyscyplinarne PZPN

4.  Regulamin obowiązuje w rozgrywkach CH.L.F. w sezonie 2017/2018

5. Numer konta Organizatora – Bank Śląski o/ Chorzów 15 1050 1214 1000 0023 5305 7751