Regulamin rozgrywek

REGULAMIN

NOWORUDZKIEJ LIGI FUTSALU

 XV EDYCJA - SEZON 2015/2016


 

Artykuł I – Cel rozgrywek

§ 1.

Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej pięcioosobowej w Polsce w a szczególności w mieście Nowa Ruda oraz wyłonienie najlepszej drużyny, której przyznany zostanie tytuł mistrzowski Noworudzkiej Ligi Futsalu.

 

 

Artykuł II – Organizator rozgrywek

§ 1.

Organizatorem Noworudzkiej Ligi Futsalu jest Klub Sportowy Piast Nowa Ruda, Urząd Miasta Nowa Ruda i Centrum Turystyczno Sportowe sp. z o.o. w Nowej Rudzie, które nadzorują prawidłowy przebieg rozgrywek zgodnie regulaminem.

 

1.  Organizator:

- opracowuje terminarz rozgrywek

- weryfikuje wyniki spotkań

- rozpatruje protesty zgłoszone przez drużyny w trakcie rozgrywek

- dokonuje obsady sędziowskiej współdziałając z Wydziałem Sędziowskim OZPN

- prowadzi ewidencję zawodników oraz statystykę rozgrywek

 1. Organizator jest zobowiązany zapewnić:

- odpowiednią ilość piłek do gry

- napoje chłodzące dla każdej drużyny

- szatnie z natryskami i ciepłą wodą

- obsługę medyczną

- sędziów do prowadzenia spotkań

 

 

Artykuł III – Terminy i miejsce rozgrywania spotkań

 

 § 1.

 1. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem dostarczonym kierownikom drużyn przed inauguracją rozgrywek (odbędą się dwie rundy w systemie każdy z każdym).
 2. Terminarz przedstawiony przed rozgrywkami obowiązuje wszystkie drużyny uczestniczące w Noworudzkiej Lidze Futsalu
 3. Spotkania Noworudzkiej Ligi Futsalu rozgrywane są w poniedziałki i czwartki.
 4. Mecze trwają 2x15.minut bez zatrzymywania czasu z przerwą 5.minutową na zmianę stron.
 5. Ostatnia minuta drugiej połowy jest z czasem zatrzymywanym.
 6. Każda z drużyn posiadająca w danym momencie piłkę może poprosić o czas (1.minuta) – jeden raz w całym meczu.

 

§ 2.

 1. O rzeczywistym rozpoczęciu meczu decyduje sędzia prowadzący spotkanie. Jeżeli jedna z drużyn nie będzie gotowa do gry i nie stawi się na boisku w terminie ustalonym przez Organizatora, sędzia ma prawo odgwizdać koniec zawodów.
 2. Każda drużyna, uczestnicząca może w trakcie całego sezonu „oddać” walkowerem dwa spotkania. Konsekwencje nie rozegrania meczu to: przyznanie przeciwnikowi 3 pkt. (wynik jest weryfikowany na 0:5) oraz kara finansowa w wysokości 50 zł. Kwota ta powinna zostać wpłacona Organizatorowi przed rozpoczęciem kolejnego meczu ukaranej drużyny. W przypadku braku wpłaty za walkower zespół nie zostanie dopuszczony do kolejnego meczu.
 3. Trzecie spotkanie „oddane” walkowerem przez ten sam zespół powoduje jego wycofanie z rozgrywek.

a) W przypadku, wycofania zespołu, o którym mowa w pkt. 3, w sytuacji gdy rozegrał 10 spotkań lub więcej, pozostałe mecze w rozgrywkach zostaną zweryfikowane jak walkowery na korzyść przeciwników (wynik 0:5), a zespół zostanie przesunięty na ostatnie miejsce i wycofany z rozgrywek

b) Zapisy w punkcie a) obowiązują także w przypadku, gdy drużyna sama zrezygnuje z udziału w rozgrywkach.

 

 

ARTYKUŁ IV – Zgłoszenie drużyny do rozgrywek

§ 1.

Do rozgrywek Noworudzkiej Ligi Futsalu zostaną dopuszczone zespoły, które dopełnią następujących formalności:

 

1.Przedstawią pisemne zgłoszenie zespołu zawierające: dokładną nazwę drużyny, badania lekarskie zawodników, adres korespondencyjny i numer telefonu kontaktowego przedstawiciela drużyny uprawnionego do podejmowania decyzji techniczno-organizacyjnych.

 

2.Wpłacą na konto Organizatora wpisowe w wysokości 700 zł/drużyna. Termin wpłat wpisowego ustala się do 7.grudnia 2015 roku do godz. 18.00.

 

 

Artykuł V - Zgłoszenia zawodników do gry

§ 1.

1.    Drużyna może liczyć maksymalnie 15 zawodników w rundzie.

 1. Transfery między drużynami mogą odbyć się w przerwie pomiędzy rundami.
 2. Pisemne zgłoszenie (na druku Organizatora) zawodników powinno zawierać ich dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia oraz podpis zawodnika.

 W przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat wymagana jest pisemna

 zgoda na grę, podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna.

 1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat.
 2. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy grający aktualnie w drużynach 11-osobowych, niezależnie od klasy rozgrywkowej.

 

§ 2.

Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli jego imię i nazwisko znajduje się na zbiorczej liście drużyny, potwierdzonej przez Organizatora.

 

§ 3.

Do gry w danym meczu uprawnionych jest 12-stu zawodników, których nazwiska są wpisane do protokołu meczowego. Równocześnie zawodnicy wyznaczeni do meczu muszą być wpisani na liście zbiorczej drużyny.

§ 4.

 

Wpisywanie zawodników do protokołu meczowego jest możliwe tylko przed rozpoczęciem spotkania.

Niedopuszczalne jest uzupełnianie bądź dopisywanie zawodników w trakcie rozgrywania meczu.

 

§ 5.

Kapitanowie drużyn mają prawo wnieść protest dotyczący tożsamości zawodników drużyny przeciwnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uprawnienia do gry, kapitan drużyny ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości, który pozwoli stwierdzić zgodność danych osobowych zawodnika i jego przynależności do drużyny. Jednocześnie organizator zobowiązuje zawodników do posiadania przy sobie dowodu osobistego.

 W razie nie okazania dowodu tożsamości zawodnik nie może grać w tym spotkaniu. Protesty kapitanów odnośnie tożsamości zawodników mogą być składane najpóźniej do końca spotkania lub 15 minut po jego zakończeniu u sędziego prowadzącego zawody. Arbiter powinien treść protestu umieścić w sprawozdaniu sędziowskim. W przypadku stwierdzenia faktu gry osoby nieuprawnionej (brak zgłoszenia do zespołu lub zawodnik powinien pauzować za żółte lub czerwone kartki) drużyna, w której wystąpił taki zawodnik zostaje ukarana walkowerem, a sam zawodnik karą zakazu gry w 3 kolejnych meczach swojego zespołu. Protesty złożone po upływie 15 minut po zakończeniu meczu nie będą rozpatrywane.

 

 

Artykuł VI – przepisy gry

§ 1.

1. W rozgrywkach Noworudzkiej Ligi Futsalu obowiązują przepisy gry w piłkę nożną zespołów 5-osobowych ustalone przez PZPN Wydział Futsalu.

2. Do prawidłowego egzekwowania przepisów upoważnieni są sędziowie, wyznaczeni przez Organizatora.

 

 

Artykuł VII – system rozgrywek

§ 1.

1.    Noworudzka Liga Futsalu gra w jednej grupie, w której występuje 8.drużyn

 

2. O kolejności miejsc w tabelach, zarówno po zakończeniu I-ej jak i II-ej rundy, decydują kolejno:

·         większa ilość zdobytych punktów

·         korzystniejszy bilans pomiędzy zainteresowanymi drużynami; w przypadku, gdy jednakową ilość punktów zdobędą więcej niż 2 zespoły, wówczas sporządza się tzw. „małą tabelę” uwzględniającą tylko wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

·         korzystniejsza różnica bramek

·         większa ilość zdobytych bramek

·         dodatkowy mecz - rzuty karne

 

3. Mecze ligowe punktowane są następująco: zwycięstwo – 3 pkt.; remis – 1 pkt.,

    porażka – 0 pkt.

 

 

Artykuł VIII – oświadczenia i ubezpieczenia zawodników

§ 1.

1. Drużyny przystępujące do meczu zobowiązane są przed rozpoczęciem zawodów przedstawić sędziemu ważną kartę zawodników oraz oświadczenia dotyczące stanu zdrowia zawodników.

2. Organizator zapewnia ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ale tylko podczas rozgrywek Noworudzkiej Ligi Futsalu.

 

 

Artykuł IX – Ubiór zawodnika

§ 1.

 1. Drużyny biorące udział w rozgrywkach Noworudzkiej Lidze Futsalu zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach, przy czym bramkarze obydwu zespołów muszą różnić się ubiorem od pozostałych zawodników. Kapitan drużyny powinien posiadać na ramieniu opaskę, wskazującą jego funkcję. W przypadku gdy obydwa zespoły przystąpią do spotkania w bardzo podobnych strojach, obowiązek zmiany ubioru spada na drużynę gości. Obowiązkowo zawodnicy grają w ochraniaczach na nogi. Obowiązuje obuwie przystosowane do gry na parkiecie.

 

 

Artykuł X- Sędziowie

§ 1.

Spotkanie sędziuje trzech sędziów neutralnych w składzie: sędzia główny, sędzia asystent oraz sędzia czasowy.

 

 

Artykuł XI – Protokół z zawodów

§ 1.

1. Druk protokołu dostarcza Organizator.

2. Kierownicy drużyn zobowiązani są przed zawodami do czytelnego wpisania(zgodnie z numerami na koszulkach) numerów zawodnika przy jego imieniu i nazwisku (pismem arabskim). Wpisanie jest jednoznaczne z potwierdzeniem zawodnika do udziału w meczu. Wpisanych może być nie więcej niż 12 numerów czyli tyle ilu może być zgłoszonych do meczu zawodników. Wpisanie większej ilości numerów skutkować będzie walkowerem na korzyść przeciwnika.

3. Po zakończonych zawodach sędzia wypełnia sprawozdanie dotyczące nałożonych kar indywidualnych, przedkładając kierownikom drużyn do podpisu

4. Na podstawie protokołów sędziowskich Organizator sporządza komunikat z całej kolejki.

 

 

Artykuł XII – Nagrody

§ 1.

Zespoły, które zajmą w końcowej klasyfikacji 1, 2 i 3 miejsce, otrzymają puchary,

medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Zespoły, które zajmą miejsca od 4 do 12 otrzymają statuetki i dyplomy.

Organizator prowadzi klasyfikację na:

a)    „Najlepszego strzelca”

b)    „Najlepszego bramkarza”

c)    „Najlepszego zawodnika Noworudzkiej Ligi Futsalu”

d)    oraz ranking „Fair Play”.

 

 

Artykuł XIII – Sankcje karne

§ 1.

W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień (żółta kartka) oraz wykluczeń (czerwona kartka). Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego prowadzącego zawody.

Wszystkie sprawy związane z karami i wykroczeniami rozpatrywane będą przez Organizatora w oparciu o sankcje karne przedstawione w dalszej części niniejszego regulaminu. Podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do zawodnika ukaranego karą indywidualną jest tylko i wyłącznie pisemny opis zawarty w sprawozdaniu sędziowskim.

Zawodnik po otrzymaniu kary wykluczenia (czerwona kartka) automatyczne nie może brać udziału w najbliższym spotkaniu swojej drużyny. Jego ewentualny udział w kolejnych spotkaniach uzależniony jest od otrzymania orzeczenia Organizatora o wysokości kary.

 

 

Artykuł XIV – Wymiary kar

 

§ 1.

1.Faule akumulowane obejmują faule karane rzutami wolnymi bezpośrednimi. Wszystkie faule akumulowane popełnione podczas jednej połowy są rejestrowane w sprawozdaniu z meczu.

2.Trzeci i każdy następny zarejestrowany faul jednej z drużyn w każdej połowie meczu karany jest rzutem karnym przedłużonym z odległości 10 m.
 

§ 2.

1. Kara zakazu gry w jednym spotkaniu – za przewinienie polegające na:

- rozmyślnym zatrzymaniu w sposób niedozwolony przeciwnika (lub piłki ręką) będącego w korzystnej sytuacji do zdobycia bramki (akcja ratunkowa) (cz.k.)

- otrzymaniu przez zawodnika czwartego kolejnego napomnienia (ż.k.)

2. Kara zakazu gry w dwóch kolejnych spotkaniach – za przewinienia polegające na:

- otrzymaniu przez zawodnika siódmego kolejnego napomnienia (ż.k.)

3. Kara zakazu gry w trzech kolejnych spotkaniach –za przewinienia polegające na :

a) gwałtownym protestowaniu zawodnika przeciw decyzji sędziego , używając w stosunku do niego słów wulgarnych i obelżywych.

b) Popełnienie przez zawodnika innego rodzaju czynu, który sędzia uzna jako wybitnie nie sportowe zachowanie

c) Kara zakazu gry w czterech kolejnych meczach za 10 napomnienie ( żółta kartka)

4. Kara zakazu gry w pięciu kolejnych spotkaniach – za przewinienie polegające na:

a) grze brutalnej - rozmyślnym kopnięciu lub usiłowaniu kopnięcia przeciwnika lub współpartnera

b) grze brutalnej – rozmyślnym uderzeniu lub usiłowaniu uderzenia przeciwnika lub współpartnera

5. Kara zakazu gry w każdym kolejnym meczu, po otrzymaniu jedenastego i każdego

 kolejnego napomnienia (żółta kartka = kara zakazu gry)

6.Zawodnik po uzyskaniu w meczu wykluczenia (cz.k) wynikającego w konsekwencji

dwóch napomnień (ż.k.), może grać w następnym spotkaniu swojej drużyny. W ewidencji kar będą zapisane 2 napomnienia.

7. Kara dyskwalifikacji na okres 3 miesięcy i więcej, zostaje udzielona zawodnikowi za przewinienie polegające na czynnym znieważeniu lub usiłowaniu znieważenia sędziego związkowego lub przygodnego.

8. Kary indywidualne obowiązują zawsze w najbliższych spotkaniach drużyny.

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wymiaru kary dla winnego zawodnika w sytuacji gdy nastąpią dodatkowe okoliczności lub zaistnieją trudności w zakwalifikowaniu przewinienia do odpowiedniego punktu niniejszego artykułu.

10. O wysokości i jakości kar decyduje Organizator.

11. Kierownik każdej drużyny zobowiązany jest do ewidencjonowania kar nałożonych na poszczególnych zawodników w swojej drużynie.

 

 

Artykuł XV - Postanowienia końcowe

§ 1.

1. Niniejszy regulamin jest jedyną podstawą rozgrywek Noworudzkiej Ligi Futsalu w sezonie 2015/2016. Powoływanie się na przypadki i precedensy z poprzednich rozgrywek jest niedopuszczalne.

2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi, który może dokonywać zmian w jego treści, ale nie w trakcie trwania danej edycji rozgrywek.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy dyscyplinarne PZPN

4. Regulamin obowiązuje w rozgrywkach Noworudzkiej Ligi Futsalu w sezonie 2015/2016.